За поръчки и запитвания
+359 896 923161

  • Начало
  • Общи Условия на игра „Новата колекция на Just Kalina”

Общи Условия на игра „Новата колекция на Just Kalina”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „НОВА КОЛЕКЦИЯ НА JUST KALINA”

Участниците в Играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е бутик Just Kalina, в ролята си на собственик на фен страницата във Facebook Just Kalina (https://www.facebook.com/justkalina/).
Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
2. Социалната мрежа Facebook (www.facebook.com), в рамките на която се провежда Играта, няма връзка с организацията, провеждането, спонсорирането или наградите в Играта.
3. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: http://justkalina.com/page/obshti-uslovia-igra-just-kalina за целия период на Играта. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: http://justkalina.com/page/obshti-uslovia-igra-just-kalina
4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, както и дисквалифициране на участник при условията на чл.8 на Раздел III.
5. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години.
6. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода от 04.03.2018 г. до 08.03.2018 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛ, МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на Just Kalina във Facebook: https://www.facebook.com/justkalina/
1. 1. Целта на играта е участниците да харесат страницата (Page Like) на Just Kalina и да отговорят на въпрос, чийто отговор могат да намерят на: http://justkalina.com/category/emotion-collection-2018
1.2 Един участник, изтеглен чрез томбола, ще спечели ваучер за бутик Just Kalina в размер на 100 лева. Участието в играта е обвързано с последващо закупуване на продукт от Организатора, в смисъла на това, че Наградата представлява ваучер за покупка, който да бъде обменен срещу продукт на по-ниска или съответна стойност или използван като част от по-голяма покупка в рамките на бутик Just Kalina.
2. Играта ще започне на 04.03.2018 г. като на стената ще бъде публикувано изображение, а над него текст:

Мили приятели, време е за втората ИГРА с подаръци! Участвайте за награда от бутик Just Kalina като последвате следните две стъпки:

1. Харесайте фен страницата Just Kalina
2. Напишете като коментар под този пост отговор на въпроса:
Как се нарича моделът от снимката, част от новата колекция Emotion 2018?

Малка подсказка --> името можете да намерите тук: http://bit.ly/2FW57vX
На 8 март, най-женствения празник, един от вас ще спечели чрез томбола ваучер на стойност 100 лева в Just Kalina! Отново нямам търпение и много се вълнувам J Успех на всички!

Запознайте се с пълните условия на играта тук:

2.1 За да се включи участник в Играта, той трябва да хареса страницата на Just Kalina (Like Page) и да публикува верен отговор в коментар под публикацията за Играта. В случай, че вече е харесал страницата, следва да напише единствено коментар с верния отговор. В обработването на резултатите се проследяват тези две условия – харесване на страницата и верен отговор на въпроса.
2.2 Написването на само един верен отговор от страна на Участник, след като е изпълнил първото условие, е достатъчен, за да се зачете като успешно включване в Играта. Многократно публикуване на отговора от страна на един Участник може да се зачете като нарушаване на правилата спрямо точка 8 от настоящите Общи условия на Играта.
2.3 След изтичане на крайния срок на Играта (08.03.2018 г.), чрез томбола на случаен принцип се изтегля името на един от всички участници, които харесали страницата на Just Kalina и са дали верен отговор на отправения въпрос. Победителят печели ваучер за бутик Just Kalina в размер на 100 лева.
3. Името на печелившия участник ще бъдe обявено на стената на Facebook страницата на Just Kalina на посочената по-горе дата. За да получи наградата си, Победителят трябва да изпрати трите си имена, телефон и адрес за доставка чрез лично съобщение в страницата.
4. Печелившият ваучер може да се използва само един път. При поръчка под стойността на ваучера, Организаторът няма ангажимент да възстанови разликата в сумата на Победителя. При поръчка над стойността на ваучера, Победителят има право да допълни сумата на общата си поръчка до крайната цена с ваучера.
5. Ваучерът на стойност 100 лева не може да бъде остойностен в респективната си стойност в левове и важи единствено за покупка в магазин на Just Kalina.
6. Наградата може да бъде заявена само от печелившия участник или от законен представител на спечелилия до 2 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили.
7. Награда, непотърсена в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъде дадена на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници в Играта.
8. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят отговори „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организатора не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ

1. За получаване на наградата си, Печелившият се съгласява да предостави на Just Kalina: три имена, имейл, адрес и телефон за връзка. Тези данни ще бъдат използвани единствено за доставяне на наградата.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ

1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда

 

Сравнение на продукти